వీడియో

యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 9

  యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 9 read more...

యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 8

  యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 8 read more...

యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 7

  యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 7 read more...

యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 6

  యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 6 read more...

యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 5

  యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 5 read more...

యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 4

  యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 4 read more...

యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 3

  యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 3 read more...

యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 2

  యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 2 read more...

యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 1

  యేసు యొక్క చివరిమాటలు: ప్రక్టన గ్రంధము – కార్యక్మర ం 1 read more...

నీవు యేసుకు శిష్యు డవా? – ప్ర ోగ్ాాo – 4

  నీవు యేసుకు శిష్యు డవా? – ప్ర ోగ్ాాo – 4 read more...

జీసస్ సినిమా

క్రైస్తవుడగుట ఎట్లు?

నీవెలా క్రైస్తవు డవగలవు? యేసును వెంబడించి ఆయన యందు విశ్వాసముంచువాడే క్రైస్తవుడు. దీనిని బైబిలు బహు సరళముగా తెలియజేయుచున్నది, కనుక నీవు క్రైస్తవుడవని తెలుసుకో గలవు. , ఇక్కడ నొక్కండి .

ఆడియో బైబిలు